Christian Foundation Diakonia, Cluj-Napoca

http://diakonia.ro/cj/en.html